Neuron soundware prodlužuje životnost eskalátorů v metru

Zákazník, společnost zajišťující hromadnou přepravu osob, aktivně přistupuje k novým trendům v oblasti prediktivní údržby. Díky výsledkům technologie využívající zpracování zvukových a vibračních signálů pomocí umělé inteligence se podařilo identifikovat příležitosti pro prodloužení životnosti eskalátorů, snížení jejich výpadků a prioritizovat aktivity týmu údržby.

Více než rok trvající spolupráce na monitorování pohyblivých schodů řešením Neuron soundware pomyslně vyvrcholila řízeným zátěžovým testováním jednotlivých komponent eskalátorů umístěných na přestupní stanici metra. Cílem testu vždy bylo ověření rozpoznání blížící se poruchy.

Níže přinášíme stručné shrnutí výsledků. Ukázka vyhodnocení simulované poruchy
detekce zapadlého kamínku do hřebenové desky pomocí AI

Posypový materiál zaseknutý v hřebenové desce – podrobný popis testu

Hřebenová deska je prvek pohyblivých schodů, který se nachází na začátku a na konci pohyblivých schodů. Slouží jako přechodový prostor mezi schodištěm a nástupní deskou eskalátoru.

Obr. Hřebenová deska eskalátoru

Popis simulované poruchy

Během provozu eskalátoru dochází k zaseknutí posypového materiálu pod hřebenovou deskou, což způsobuje vybroušení schodišťových stupňů a v nejhorším případě může dojít k vylomení zubů z hřebenové desky. Tento typ poruchy může velmi rychle eskalovat od začátku problému do jeho fatality a je tak enormně důležité realizovat monitoring v reálném čase a náměry provádět v krátkých sekvencích.

Možné následky poruchy

Posypový materiál uvízlý pod hřebenovou deskou, který se dostane dále do útrob eskalátoru může způsobit nákladné následky jakou jsou nesprávně nastavení vodicího pravítka schodiště a jeho následné celkové vyosení.

Projevy při přítomnosti posypového materiálu v hřebenové desce

Zvuk byl výrazný i pro poslech pouhým uchem. Na nahrávkách byl jasně patrný rozdíl oproti běžnému provozu, jak dokládá spektrogram a frekvenční spektrum.  Tyto projevy pak reflektoval model, který detekoval závadu.

Obr.: anomaly score, zvuková vlna a spektrogram spolu s porovnáním zvuku před a po umístění posypového materiálu do hřebenové desky ukazují jeho jasnou detekci

Závěr

Jak je z této analýzy závad patrné, model závadu jasně odhalil. Při porovnání s běžným provozem bez závady, kdy po eskalátoru chodí lidé, byl model schopen rozlišit rozdíl a nevytvářel falešné výstrahy.

Jaké další simulace jsme prováděli a jak dopadly?
-> Výsledky dalších simulací poruch na pohyblivých schodech

Pro simulování poruchových stavů bylo vybráno 13 strojních částí levé části pohyblivých schodů.  Jednalo se o monitorovaný typ pohyblivých schodů Thysen FT-732.

Obr. náchylné části eskalátoru osazované sensory
Skupina simulacíDruh simulaceOsazovaná část
I. Rolny – řetězové a stupňové– Praskliny v bandáži rolny 1, 5, 10mm
– Odmaštění rolny, 1-3 ks rolen
II. Dráhy – hlavní/zpětné, pomocné/zpětné– Vlnky na segmentu dráhy
– Otvor v segmentu dráhy
– POvolené spojky segmentů dráhy
III. Odlehčovací křivkyZměna seřízení – pokles (horní a spodní)
IV. Posypový materiálCizí předmět v hřebenové desce
V. MadloZměna seřízení povolený přítlak/příliš utažený přítlak madla
VI. Naváděcí pravítkoZměna seřízení – zvětšení mezery naváděcího pravítka
VII. Vyosení schodového pásmaZměna seřízení – předepnutí/povolení pružin napínacího vozíku
VIII. Poháněné soukolíVypuštění olejové náplně
IX. Šneková převodovka Vypuštění olejové náplně
Tabulka: seznam a typy simulací spolu se zobraznou osazovanou částí eskalátoru

Jako jasně průkazná se ukázala změna zvuku a detekce anomálie pomocí matematického modelu posypového materiálu na hřebenové desce, úbytek olejové nápně ve šnekové převodovce a převodovém soukolí, změna seřízení odlehčovacích křivek a povolení madla. Pakliže došlo k alespoň ke slabé detekci, upgrade modelu by předpokládaně výrazně zlepšil výsledek (rolny, dráhy).

Tabulka: projev simulace na jednotlivých komponentech eskalátoru

Jak funguje neuronová síť, která odhaluje poruchy?

Pro tuto analýzu byla použita neuronová síť (link), která byla natrénována na datech ze všech 21 ti strojů, které byly v rámci spolupráce s DPP dříve osazeny NSW senzory.

Jak technologie zpracovává zvuková data ze strojů?

Před zpracováním audio signálu neuronovou sítí se zvuk převádí na spektrogramy přes STFT (Krátkodobá Fourierova transformace). Spektrogram je reprezentace intenzity audio signálu na různých frekvencích v čase.

Osa y představuje frekvenci signálu, osa x představuje čas a míra zabarvení znázorňuje intenzitu signálu – hlasitost. (Žlutá barva  – nejvyšší energie, intenzita signálu, Tmavě fialová  barva – nízká energie, nízká intenzita signálu).

Pro znázornění, horní obrázek je čistý zvukový signál, prostřední je znázornění daného signálu pomocí spektrogramu a spodní  ukazuje rozložení frekvence pro nominální zvuk (zelená křivka) a  zvuk simulace poškozené strojní části (hnědá křivka).

Obr. Ukázka použitých grafů pro analýzu zvuku a jejich frekvencí

Jaké jsou přínosy technologie monitoringu pomocí akustické detekce?

Součástí této případové studie byly  simulace, které prokázaly vhodnost řešení vzdáleného akustického monitoringu pomocí technologie využívající ke zpracování dat umělou inteligenci. Přínosy, které z testování vyplynuly, jsou popsány zde. Provozovatel využitím řešení od Neuron soundware získává:

  • nástroj pro odhalování vznikajících poruch na monitorovaných součástech pohyblivých schodů a z toho plynoucí možnost plánovat servisní zásahy a snižovat mimořádné odstávky pohyblivých schodů
  • systémový nástroj pro vzdálenou kontrolu monitorovaných součástí pohyblivých schodů v systému údržby Dopravních zařízení DPP
  • nástroj pro dlouhodobé monitorování provozu pohyblivých schodů
  • možnost ukládání akustického záznamu jednotlivých monitorovaných částí pohyblivých schodů pro porovnání poslechem nahraných zvuků stroje v čase nebo po realizované opravě
  • možnost okamžitě zobrazovat informace o provozu konkrétní monitorované části pohyblivých schodů

Sdílet článek

linked in twitter facebook link

Chcete si přečíst více?
Vraťte se do sekce novinek

Případové studie

Číst více…
Neuron Soundware
Our Office
Panorama Business Center
Škrétova 490, Vinohrady
120 00, Praha 2
Czech Republic
sales@neuronsw.com
+420 731 104 613
Získejte naše případové studie a technologické novinky do vaší poštovní schránky.