Image by KamranAydinov

Algoritmy umělé inteligence ušetří 1,4 kilometru drátu za minutu

Ve zpracovatelském průmyslu je mnoho překážek, které výrobcům přinášejí složité situace. Subjekty zabývající se výrobou drátů, například ty, které vyrábějí svařovací dráty s měděným povlakem, se potýkají s křehkou rovnováhou mezi optimalizací efektivity výroby a dodržováním nejvyšších standardů kvality svých výrobků.

Klíčovou fází výroby drátů je proces tažení, při níž se drát vysokou rychlostí protáhne matricí. Tato fáze je náchylná k problémům se zařízením a ke značným rizikům plýtvání materiálem a zdržení výroby, zejména v důsledku přetržení drátu nebo zhoršení jeho kvality.

Tradiční metody monitorování při tažení drátu byly převážně manuální nebo poloautomatické, což vedlo k neefektivitě a zvýšeným prostojům. Absence sledování potenciálních poruch zařízení nebo poklesu kvality v reálném čase často vedla ke značným ztrátám. 

 

Například pouhá minuta neočekávaného výpadku nebo snížení kvality při tažení drátu může mít za následek ztrátu až 1,4 kilometru drátu, nemluvě o související spotřebě energie a zdrojů.

 

Naše technologie se s těmito problémy vypořádává přímo a mění proces výroby drátů díky bezproblémové integraci pokročilých monitorovacích technologií. Řešení Neuron Soundware využívá sílu umělé inteligence a strojového učení k nepřetržitému sledování tažného mechanismu a stavu matrice. Tento sofistikovaný systém porovnává výrobní data s nastavenými normami a po zjištění jakýchkoli odchylek automaticky zastaví výrobní linku, aby problém mohl být odstraněn, čímž výrazně snížuje ztráty materiálu a času.

 

V českém závodě předního světového výrobce svařovacích drátů s měděným povlakem jsme nasadili naše technologie a ihned jsme zaznamenali značný úspěch. Ihned po spuštění vykázalo více než 80% účinnost při odhalování anomálií na základě zvukových odchylek, přičemž jeho nejnovější model dosahuje ještě lepších výsledků. Tato technologie představuje průlom ve spojení technologického pokroku s praktickým využitím a zavádí novou normu v oblasti tažení drátů.

wire drawing machine

Mezi významné výhody našeho řešení patří:

Podstatná úspora materiálu: Naše řešení účinně předvídá a předchází přerušení drátu, čímž výrazně snižuje plýtvání materiálem. Odhaduje se, že na jedné výrobní lince se ročně ušetří přibližně 275 kilometrů drátu. (Vezmeme-li v úvahu průměr 3,9 kilometrů odpadního drátu na jedno přerušení koncového tahu na nevybavené lince, průměrný výskyt dvou přerušení týdně za 11 měsíců nepřetržité výroby a úspěšnost našeho systému přes 80%).

Snížení neplánovaných prostojů: Díky monitorování v reálném čase a rychlé odezvě systém výrazně snižuje prostoje způsobené poruchami zařízení. Například standardní výměna tahu obsluhou trvá přibližně 9 minut. Naproti tomu nefunkční táhlo může prodloužit dobu odstávky až na 20 minut. Díky upozornění na blížící se poruchu tak může naše řešení zkrátit dobu opravy až o 11 minut, což umožňuje vyrobit přibližně 15,84 kilometrů drátu.

Zvýšení produktivity a ziskovosti: Konzistentní, nepřerušovaný provoz a přesnost systému při dodržování výrobních specifikací zaručují nejen stálou kvalitu, ale také vyšší produkci.

Vyhnutí se nákladům: Naše řešení zejména pomáhá vyhnout se nákladům spojeným s likvidací poškozeného drátu a jeho odvozem k likvidaci. Kromě toho výrazně snižuje dopad na životní prostředí, konkrétně emise CO2 spojené s tepelným likvidace odpadu.

Akustická detekční technologie společnosti Neuron Soundware řeší dlouhodobé problémy spojené s tažením drátu a přináší výrazný pokrok v oblasti efektivity, bezpečnosti a kontroly kvality. Tato progresivní strategie zdůrazňuje hodnotu zavádění technologických inovací ve výrobě, které vedou k udržitelnějším, efektivnějším a ekonomicky životaschopnějším výrobním metodám.