Jak nGuard online monitorování pomohlo odhalit kal v potrubí čerpadla - pohled diagnostika

Diagnostik obdrží upozornění na anomálii čerpadla. Před zastavením čerpadla zkontroluje možnou příčinu poruchy v diagnostickém nástroji nGuard. Pomocí dálkové analýzy zjistí, že závada není přímo na čerpadle, ale v potrubí před čerpadlem. Na základě toho rozhodne o odstavení čerpadla mimo hlavní provozní hodiny a o kontrole potrubí.

Anomálie je vyřešena. Jak diagnostik pracuje s portálem nGuard, aby mohl najít a vyhodnotit příčinu? Pojďme se na to podívat detailněji:

Farmaceutická společnost provozuje několik chladicích čerpadel, která zajišťují chlazení vyráběných léků. Tato čerpadla zajišťují chlazení kompresoru, který rozvádí chladící médium do chladicích těles.

Kal, který není z potrubí včas odstraněn, by mohl způsobit nedostatečné chlazení kompresoru a podobně by odpor kalové kapaliny mohl způsobit spálení motoru čerpadla. Ztráty jdou do tisíců eur za samotné čerpadlo a do desítek tisíc eur za nechlazení a znehodnocení výrobků v mrazničkách.

Díky včasnému odhalení kalu v potrubí se těmto ztrátám podařilo zabránit. V rámci plánované modernizace procesu údržby nasadila farmaceutická společnost službu nepřetržitého dálkového monitorování Neuron Soundware.

Nyní má diagnostik ucelený přehled o aktuálním (i minulém) stavu všech sledovaných strojů. Údržba má k dispozici řadu indikátorů a nástrojů, které mohou pomoci při diagnostice stavu stroje, jak si ukážeme níže.

Upozornění přicházejí e-mailem/SMS

Nyní probereme postupně celý případ. Zákazník-diagnostik obdrží e-mailové upozornění pokaždé, když se na stroji objeví výstraha. V tomto případě přichází upozornění na anomálii zjištěnou na senzoru umístěném před čerpadlem:

Přehled všech zařízení

Na základě upozornění diagnostik otevře dashboard, kde vidí všechny své stroje. Může je filtrovat podle společnosti, projektu a umístění. Pro lepší filtrování a vyhledání konkrétních strojů nebo strojů, které jsou v určitém stavu, může použít tlačítka rychlého filtrování nebo pomocí vyhledávacího pole a přímo najít konkrétní stroj, který je aktuálně postižen závadou.

V tomto okamžiku se diagnostikovi zobrazí varování na čerpadle 112A.

Na první pohled je vidět, zda je stroj v pořádku a tedy nevykazuje žádnou anomálii. Jak vidíme, na čerpadle 112A došlo k nějaké anomálii, která měla za následek změnu zvuku mimo trénovaný soubor dat. Na základě toho systém vytvořil na tomto stroji výstrahu a ta se zobrazila na kartě příslušného stroje.

Konkrétní stroj s výstrahou

Protože diagnostik chce zjistit více informací o tomto konkrétním stroji s poruchou, klikne na příslušnou záložku a dostane se do přehledu tohoto stroje (viz obrázek níže). Výchozí je záložka Grafy, kde vidí provoz stroje za posledních 7 dní. Tento časový rozsah lze libovolně upravit a zobrazit tak chování stroje v libovolném okamžiku jeho sledování.

V tomto případě model vyhodnotil anomálii a vytvořil příslušnou událost. Ta je pak v grafech v příslušném čase viditelná jako červená svislá čára.

Část s grafy je rozdělena na tři oddíly - využití stroje, přehledový graf pro všechny senzory a graf pro každý jednotlivý senzor.

Zde diagnostik vidí, na kterém snímači došlo ke změně energie zvuku = byla zjištěna zvýšená hlasitost (zelená křivka). Pokud je na stroji pouze jeden snímač, je souhrnný graf stejný jako graf pro tento snímač. Pokud je však stroj větší nebo složitější a je monitorován větším počtem snímačů, po najetí kurzorem myši na značku výstrahy v grafu se zobrazí popis události -a na kterém snímači (snímačích) se nacházela.

Na obrázku vidíme, že změna zvuku odpovídá zvýšení skóre anomálie (žlutá křivka) vypočteného softwarem AI Neuron Soundware. Systém vygeneroval výstrahu, protože byla překročena nastavená prahová hodnota. A pro diagnostika to znamená událost, kterou je třeba řešit.

Výběr časového období a jeho porovnání s nominálním zvukem

Ke snadnému a rychlému vyhodnocení zvuku, který výstrahu spustil, slouží nástroj pro analýzu integrovaný do systému nGuard. Zde diagnostik klikne v grafu na bod zájmu z hlediska změn zvuku. Poté vybere možnost "přidat do analýzy". Tento postup může opakovat, kolikrát chce a vybrat všechny oblasti zájmu, které chce zahrnout do analýzy.

Když je s výběrem spokojen, klikne na tlačítko "přejít na analýzu", které ho přesune na záložku Analýza. Případně může na tuto záložku přejít také z horní nabídky stroje.

Pokud se rozhodne provést další úpravy vybraných dat (změnit čas, odstranit výběr nebo ručně zadat nové datum), může tak učinit kliknutím na tlačítko "spravovat časy analýzy".

Analýza dat

Diagnostik má pak několik možností, jak data zkontrolovat a vyhledat konkrétní závadu. V záložce Analýza si po výběru dat, umístění snímače a počtu vzorků, které se mají vykreslit, může nechat vykreslit komplexní diagnostický přehled vybraných zvuků.

Analýza zvuku

V horní části analýzy se uživateli zobrazí graf zvukového signálu a jeho intenzity. Zvuk lze samozřejmě přehrát a také stáhnout, pokud by uživatel chtěl k analýze použít jiný externí přístroj. Často je již z poslechu jasné, zda přístroj pracuje, jak má, nebo zda se vyskytl nějaký problém.

Spektrogram

Hned pod zakresleným zvukovým signálem je spektrogram. Stejně jako v předchozím příkladu zobrazuje změnu zvuku v čase (vodorovná osa), ale obsahuje také informace o tom, na jakých frekvencích k této změně dochází. Díky tomu je obzvláště užitečný pro rychlé vyhodnocení a sledování rychlých změn, které se případně mohou v nahrávce vyskytnout, jako jsou rázy, údery, rychlé a náhlé změny atd.

Frekvenční spektrum

Ve spodní části záložky Analýza může uživatel vidět vynesené frekvenční spektrum vybraných časových úseků. Jedná se o skvělý nástroj pro zkoumání konkrétních poruch a vyhledávání závad na základě empirických zjištění vibrodiagnostiky. Jednotlivé průběhy mají pořadí odpovídající pořadí, v jakém je uživatel vybral.

Diagnostik má možnost přepínat mezi lineárním a logaritmickým zobrazením svislé osy, stejně jako možnost udržovat tuto osu v pevném rozsahu hodnot nebo ji nechat chovat se dynamicky a přizpůsobovat se vykreslovaným hodnotám. Kliknutím a tažením lze samozřejmě přiblížit oblast frekvencí, která uživatele zajímá nebo lze pomocí polí nad grafem určit přesný rozsah frekvencí.

Závěr z analýzy dat

Díky této analýze diagnostik vyloučil závadu přímo na čerpadle. Frekvence vibrací tomu neodpovídají. Údaje z analytického nástroje ukazují spíše na potrubí před čerpadlem.

U větších strojů je stále možné ověřit závadu pomocí dalších, dodatečných měření. V tomto případě nebylo dodatečné měření nutné, stačilo se podívat na analytický nástroj. Přesto zde pro úplnost tento poznatek uvádíme:

Další nástroje - rychlost RMS (root mean square), pásma - pro točivé stroje

Další dva nástroje mohou uživateli pomoci jako dodateční průvodci při řešení anomálií. Prvním je hodnota okamžité efektivní rychlosti v mm/s. Sledováním této hodnoty, podobně jako u skóre anomálie, může uživatel monitorovat dlouhodobý trend změn vibrací a včas přijmout opatření.

Kromě toho je možné každý stroj zařadit do skupinu strojů dle mezinárodní normy ISO 20816. To vede k automatickému generování výstrah při překročení doporučených hodnot efektivních otáček daných normou.

Druhým nástrojem je sledování frekvenčních "pásem" nebo poruch závislých na frekvenci v točivých strojích. NSW tak dokáže automaticky vyhodnotit podezření na nesouosost a mechanické uvolnění a generovat výstrahy pro tyto typy poruch.

Verdikt / hodnocení - asistované varování

Po použití všech dostupných funkcí a nástrojů musí uživatel/diagnostik rozhodnout, zda se skutečně jedná o poruchu nebo jen o anomálii způsobenou změnou provozního režimu, jež s sebou nese změnu zvuku, která nemusí být obsažena v původní tréninkové sadě stroje, a vytváří tak "falešné poplachy".

Pokud má zákazník službu v režimu asistované výstrahy, diagnostik NSW vždy provede analýzu všech výstrah a informuje zákazníka, pokud to považuje za vhodné. Zákazník je tak informován pouze o předem zkontrolovaných událostech, o jejichž řešení se následně rozhodne sám.

Přehled událostí na konkrétním stroji

Pokud má uživatel zájem nebo preferuje přehled událostí na stroji ve formě seznamu, může využít záložku Události, kde může opět filtrovat a upravovat mezi různými typy událostí a je zde také možnost řešit vygenerovaná upozornění.

Poté, co uživatel/diagnostik vyhodnotí anomálie zjištěné systémem, může s výstrahami naložit podle svého uvážení. Tedy výstrahy uzavřít jako falešné poplachy nebo na ně upozornit někoho jiného. Dialogové okno slouží k tomu, aby uživatel mohl odeslat e-mail s podrobným popisem události odpovědné osobě.

V tomto případě byla diagnostikovaná anomálie způsobena kalem v potrubí kolem čerpadla. Zaznamenaná anomálie tak umožnila upozornit servisního technika s několikahodinovým předstihem, aby mohl ve vhodnou dobu přepnout na záložní chladicí okruh, zabránit tak nevratnému zničení čerpadla a poškození výrobků v hodnotě desítek tisíc eur.

Závěr

Nástroj nGuard pomohl diagnostikovi na straně zákazníka ve farmaceutické společnosti odhalit hrozící poruchu čerpadla. Toho bylo dosaženo zachycením vývoje zvuku v okolí daného čerpadla.

Portál nGuard umožňuje vést záznamy o údržbě a opravách každého stroje. Poskytuje možnost rychle a samostatně (bez nutnosti účasti specialisty) poslechnout/zkontrolovat chod stroje, zda je v pořádku - pokud tam zákazník sám něco uslyší, může zavolat odborný servis, který mu poskytne přesnou diagnózu (tj. nemusí odborníka posílat na pravidelnou kontrolu všech strojů, ale pouze na konkrétní stroj/místo v případě, že od nás dostane upozornění).

Řešení lze použít i tam, kde je u stroje hluk a lidská obsluha by problém neslyšela, ani kdyby stála vedle stroje - v portálu nGuard může bez problémů poslouchat zvuk stroje. Díky nepřetržitému záznamu může náš systém zachytit i kratší zvuky (např. rány) a dokáže pojmout širší škálu problémů, které vibrodiagnostika v rámci pravidelných kontrol nezachytí.

Tímto způsobem je možné optimalizovat počet a frekvenci servisních zásahů a tím i celkový management údržby. Zákazník v tomto případě ušetří jak čas, tak peníze, jak na údržbu, tak na zachráněné produkty, které zůstaly vychlazené na požadovanou teplotu.